Podmienky používania OdKomunity.sk

Prečítajte si prosím pozorne túto dohodu pred registráciou alebo použitím OdKomunity.sk. Obsahuje dôležité informácie o vašich právach a povinnostiach.

OdKomunity.sk poskytuje registrovaným užívateľom platformu pre uľahčenie požičiavania, zdieľania a prenájmu veci medzi jednotlivými užívateľmi.

Aby ste mohli používať OdKomunity.sk, musíte najprv súhlasiť s týmito podmienkami používania (ďalej len podmienky). Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami, nemali by ste vyjadrovať svoj súhlas s nimi a nemali by ste používať OdKomunity.sk. Na OdKomunity.sk sa nemôžete zaregistrovať ako užívateľ, kým ste výslovne neuviedli svoj súhlas s týmito podmienkami.

Z času na čas môžeme vykonať revíziu a aktualizáciu týchto podmienok. Do platnosti vstúpia po zverejnení zmien na týchto stránkach. Ak s týmito zmenenými podmienkami nebudete súhlasiť, prestaňte stránky používať. Ak ste registrovaný užívateľ, môžeme vás o veciach týkajúcich sa OdKomunity.sk a samotného prevádzkovateľa, informovať v správe zaslanej do vášho konta alebo na váš email.

Registrovaní užívatelia OdKomunity.sk musia byť plnoletí a právne spôsobilí v štáte, ktorého sú občanmi alebo v inej jurisdikcii tvoriacej a vykonávajúcej právne záväzné zmluvy o požičiavaní/zdieľaní/prenájme medzi nimi. Vašu registráciu považujeme za vyhlásenie, že (I) ste splnili tieto požiadavky na spôsobilosť, a (II) máte právo, právomoc a schopnosť riadiť sa všetkými podmienkami tejto dohody. Ak to nie je splnené, registrácia je neplatná.

Súhlasíte, že pri registrácií budete poskytovať pravdivé, presné, aktuálne a úplné informácie. Vyhradzujeme si právo odmietnuť registráciu z akéhokoľvek dôvodu na základe vlastného uváženia.

Pri registrácii si vytvoríte unikátne užívateľské meno a heslo. Ste zodpovedný za zaistenie bezpečnosti a utajenie svojho užívateľského mena a hesla. Ďalej ste zodpovedný za všetky aktivity vo vašom konte. Súhlasíte s tým, že nám budete ihneď písomne hlásiť, ak máte podozrenie na neoprávnené použitie alebo prístup k vášmu kontu. OdKomunity.sk nebude zodpovedať za akékoľvek straty alebo poškodenia, spôsobené vašou chybou, ktoré vám v dôsledku neoprávneného prístupu alebo používanie vášho konta vzniknú.

Dodržiavanie týchto podmienok, vám poskytuje osobnú, obmedzenú, nevýhradnú a neprenosnú licenciu na používanie OdKomunity.sk. Vyhradzujeme si všetky vlastnícke práva k OdKomunity.sk, ak vám nie sú výslovne udelené. OdKomunity.sk vlastní všetky práva, nároky a záujmy vzťahujúce sa k OdKomunity.sk a jej obsahu, vrátane všetkých autorských práv, ochranných známok a iných práv duševného vlastníctva. Vaše konto, práva alebo povinnosti, ako užívateľa OdKomunity.sk nemôžu byť priradené, prevedené, prenajaté, požičané, či inak distribuované alebo použité v prospech inej osoby alebo subjektu bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu.

Podmienkou na udelenie licencie na použitie OdKomunity.sk je váš súhlas s tým, že nebudete používať OdKomunity.sk akýmkoľvek spôsobom alebo za akýmkoľvek účelom, ktorý porušuje platné zákony, nariadenia alebo tieto podmienky. Konkrétne, súhlasíte s tým, že nebudete (I) pristupovať alebo sa pokúšať o prístup k akémukoľvek kontu, ku ktorému nemáte oprávnenie k prístupu, (II) meniť alebo sa pokúšať zmeniť OdKomunity.sk akýmkoľvek spôsobom alebo formou, (III) kopírovať, distribuovať alebo vytvárať odvodené diela založené na obsahu OdKomunity.sk, (IV) narušovať OdKomunity.sk, vrátane ale nielen, prestupovaním alebo zaťažovaním kapacity siete alebo (V) sublicencovať, predávať, ďalej predávať alebo inak odovzdávať obsah OdKomunity.sk alebo jej častí.

Tento neúplný zoznam správania je výslovne zakázaný:

 • Ohovárať, nadávať, obťažovať, vyhrážať sa či inak porušovať zákonné práva iných.
 • Publikovať, posielať, uploadovať, distribuovať a šíriť akékoľvek nevhodné, znevažujúce, hanlivé, obscénne alebo nezákonné témy, materiály alebo informácie.
 • Uploadovať súbory, ktoré obsahujú softvér alebo iný materiál chránený zákonmi o intelektuálnom vlastníctve, pokiaľ nevlastníte práva k nim, alebo ste nedostali všetky potrebné povolenia.
 • Akýkoľvek pokus o použitie alebo získanie neoprávneného prístupu k dátam, účtom, počítačom, systémom a sieťam OdKomunity.sk alebo ktoréhokoľvek užívateľa, dodávateľa alebo iných strán.
 • Akýkoľvek pokus o sondovanie, skenovanie alebo testovanie zraniteľnosti systému alebo siete OdKomunity.sk alebo ktoréhokoľvek užívateľa, dodávateľa alebo iných strán.
 • Rušenie alebo akýkoľvek pokus zasahovať do služby poskytovanej akémukoľvek užívateľovi, hostiteľovi alebo sieti vrátane, bez obmedzenia, mnohonásobné mailovanie a zámerné pokúšanie sa o preťaženie systému.
 • Falšovanie akejkoľvek TCP-IP hlavičky paketu alebo akejkoľvek časti informácií v záhlaví v e-maile alebo správe.
 • Falšovanie adresy alebo inú úpravu hlavičky e-mailov za účelom tajiť odosielateľa alebo identitu príjemcu.
 • Používať stránky alebo akékoľvek služby OdKomunity.sk s úmyslom zapojiť sa do činností, ktoré porušujú akékoľvek podmienky iného poskytovateľa prístupu k sieti alebo poskytovateľa internetových služieb.
 • Akékoľvek použitie OdKomunity.sk, ktoré považujeme podľa nášho vlastného uváženia, za vykorisťovateľské, obťažujúce alebo inak škodlivé pre inú osobu alebo subjekt.
 • Používať stránky alebo akékoľvek služby OdKomunity.sk s úmyslom zapojiť sa do činností, ktoré porušujú platné zákony alebo vládne nariadenia, vrátane (bez obmedzenia), zákonov a predpisov týkajúcich sa (I) držania, užívania alebo distribúcií zbraní, alkoholu, liekov, drog alebo iných zakázaných látok, (II) pornografie, (III) škodlivého softvéru, (IV) profesionálnych licenčných požiadaviek alebo (V) akejkoľvek inej činnosti, ktorá je predmetom občianskoprávnej alebo trestnoprávnej sankcie.


Ste výhradne zodpovedný za informácie a materiály, ktoré budete publikovať, zobrazovať alebo inak komunikovať akýmkoľvek spôsobom zverejnené na alebo odoslané prostredníctvom OdKomunity.sk alebo prenášať na iných používateľov. Nebudete posielať alebo distribuovať inému užívateľovi akýkoľvek nezákonný alebo zakázaný obsah, vrátane (ale nielen) obsahu, ktorý:

 • je zjavne urážlivý, ako je užívateľský obsah, ktorý propaguje rasizmus, náboženský fanatizmus, nenávisť alebo fyzické poškodenie akéhokoľvek druhu proti akejkoľvek skupine alebo jednotlivcovi.
 • obťažuje alebo obhajuje obťažovanie inej osoby.
 • zahŕňa prenos nevyžiadaných hromadných e-mailov ("spam").
 • obsahuje informácie, ktoré poznáte (alebo by ste mali poznať), ktoré sú nepravdivé alebo zavádzajúce alebo propagujú nelegálne aktivity.
 • je hanlivý, výhražný, obscénny, nactiutrhačný alebo urážlivý.
 • obsahuje alebo podporuje distribúciu alebo prístup k akémukoľvek materiálu, ktorý porušuje práva tretích strán (vrátane, ale nielen, práva duševného vlastníctva a práva na súkromie).
 • obsahuje obmedzený alebo zaheslovaný prístup na stránky alebo skryté stránky alebo obrázky (tie, ktoré nie sú dostupné z inej prístupnej stránky).
 • obsahuje alebo poskytuje materiál, ktorý využíva ľudí do 18 rokov v sexuálnom alebo násilnom spôsobe.
 • nabáda osobné údaje od osôb mladších ako 18 rokov.
 • poskytuje inštrukcie k nezákonným činnostiam, ako je napríklad vyrábanie alebo nákup nelegálnych zbraní, porušovanie niečieho súkromia alebo poskytovanie alebo vytváranie počítačových vírusov.
 • sa usiluje o získanie hesla alebo osobných identifikačných údajov pre komerčné alebo nezákonné účely od iného užívateľa.
 • sa zaoberá obchodnou činnosti inou ako štandardným požičiavaním, zdieľaním alebo prenájmom tovaru bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu (napr. vedenie súťaže, lotérie, reklama a pyramídové hry).


Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že môžeme (ale nemáme povinnosť) prezrieť, upraviť alebo odstrániť akýkoľvek užívateľský obsah, správy alebo iné materiály uvedené na, zaslané alebo odosielané prostredníctvom OdKomunity.sk, ktorý je podľa nášho uváženia v rozpore s touto dohodou alebo by mohol byť urážlivý, nezákonný alebo by mohol poškodiť, ohroziť bezpečnosť alebo porušiť práva iných užívateľov, osôb alebo subjektov. Ďalej si vyhradzujeme právo komukoľvek odmietnuť použitie OdKomunity.sk alebo inej tu dostupnej služby, bez udania dôvodu. Avšak aj naďalej budete plne zodpovedný za užívateľský obsah napísaný alebo poskytnutý vami a tovar a služby, ktoré si vymieňate prostredníctvom OdKomunity.sk. So všetkou neverejnou komunikáciou medzi vami a ostatnými používateľmi budeme nakladať v súlade so zásadami ochrany osobných údajov.

Nebudete poskytovať nepresné, zavádzajúce alebo nepravdivé informácie na OdKomunity.sk alebo ktorémukoľvek inému užívateľovi. Súhlasíte s tým, že nám bezodkladne oznámite, ak informácie poskytnuté OdKomunity.sk alebo prostredníctvom OdKomunity.sk alebo iného užívateľa sa stanú alebo sa zistí, že sú nepresné, zavádzajúce alebo nepravdivé.

Nesiete výhradnú zodpovednosť za akékoľvek straty alebo škody vzniknuté v dôsledku pôžičiek, distribúcie, požičiavania, prenájmu, predaja alebo inak získaného alebo používaného akéhokoľvek tovaru alebo služby cez OdKomunity.sk. Vy ste zodpovedný za získanie a udržiavanie všetkých poistení, ktoré považujete za potrebné alebo vhodné na krytie možných strát alebo poškodení, vzniknutých v súvislosti s používaním alebo poskytnutím tovaru alebo služby.

OdKomunity.sk môže obsahovať hypertextové odkazy na webové stránky, ktoré nie sú riadené nami a ktoré môžu mať svoje vlastné podmienky používania. Nie sme zodpovední a ani neprijímame žiadnu zodpovednosť za obsah alebo použitie takýchto webových stránok.

Súhlasíte s tým, že nám okamžite nahlásite akékoľvek porušenie týchto podmienok vami alebo iným užívateľom.

OdKomunity.sk sa aktívne nepodieľa na žiadnej transakcií a ani neoveruje a nezaručuje pravdivosť alebo presnosť akýchkoľvek informácií napísaných užívateľom s ohľadom na existenciu, dostupnosť, pravosť, kvalitu a hodnotu každej položky ponúkanej prostredníctvom OdKomunity.sk. Nemôžeme zaručiť, že transakcie uskutočnené medzi užívateľmi budú dokončené.

Súhlasíte s tým, že ste len a výhradne zodpovedný za vyhodnotenie a urobenie si vlastného úsudku o, a nesiete všetky riziká spojené s (I) vašou interakciou s ostatnými členmi alebo užívateľmi, či už online alebo osobne a (II) použitím akýchkoľvek výrobkov alebo služieb poskytovaných užívateľmi.

Beriete na vedomie, že neskúmame pozadie užívateľov, ani neoverujeme alebo inak negarantujeme presnosť akýchkoľvek vyhlásení podaných ktorýmkoľvek užívateľom týkajúcich sa produktov alebo služieb. Vaše interakcie s užívateľmi a akékoľvek iné podmienky, záruky spojené s týmito interakciami sú výlučne medzi vami a ostatnými užívateľmi a nezahŕňajú OdKomunity.sk alebo našich sponzorov a partnerov. Je vašou zodpovednosťou, aby ste preskúmali a prijali všetky opatrenia, ktoré považujete za potrebné alebo vhodné pred interakciou a transakciami s ostatnými užívateľmi, či už online alebo osobne. OdKomunity.sk a jeho sponzori a partneri nezaručujú správanie žiadného užívateľa.

OdKomunity.sk a všetky ich prvky sú vlastnené a spravované Mariánom Repáňom a môžu byť chránené autorským právom, ochrannými známkami, patentmi, obchodným tajomstvom alebo inými zákonmi. Marián Repáň vlastní a ponecháva si všetky práva, vrátane autorských práv na celom svete, vo všetkých prvkoch OdKomunity.sk.

Ak nie je výslovne uvedené inak, nesmiete používať, downloadovať, uploadovať, kopírovať, tlačiť, zobrazovať, vykonávať, reprodukovať, publikovať, licencovať, posielať, prenášať alebo šíriť obsah OdKomunity.sk bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu. Nesmiete zrkadliť akékoľvek materiály obsiahnuté na OdKomunity.sk na akomkoľvek inom serveri bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu. Akékoľvek neautorizované použitie akéhokoľvek obsahu OdKomunity.sk môže porušovať autorské práva, ochranné známky, zákony na ochranu súkromia a publicity, komunikácie a predpisy a zákony.

Obsah, ktorý uploadujete na OdKomunity.sk je a zostane váš. Avšak uverejnením obsahu na OdKomunity.sk tento obsah sprístupňujete ostatným užívateľom.

Uverejnením užívateľského obsahu na alebo cez OdKomunity.sk, nám dávate voľnú a nevýhradnú licenciu na používanie, distribuovanie, reprodukovanie, modifikovanie, adaptovanie, verejné predvádzanie alebo zobrazovanie v akomkoľvek formáte či médiu tohoto obsahu po celom svete.

Všetky komentáre a iné všeobecné, neosobné informácie, ktoré ste nám poskytli, budú považované za dôverné a náš majetok. Tým, že ste prispeli na OdKomunity.sk, súhlasíte s tým a priraďujete nám a to bez poplatku, celosvetové práva a nároky na autorské práva a iné práva duševného vlastníctva na príspevky. S ohľadom na obmedzenia zásad ochrany osobných údajov, budeme mať možnosť použitia alebo šírenia príspevkov na neobmedzenom základe pre akýkoľvek účel. Beriete na vedomie, že ste zodpovedný za príspevky, ktoré poskytujete a že máte plnú zodpovednosť za príspevky, vrátane ich zákonnosti, spoľahlivosti, vhodnosti, originality a autorských práv.

Vyhlasujete a zaručujete, že (I) všetky pri registrácií Vami poskytnuté informácie sú správne a aktuálne, a (II) používate OdKomunity.sk v súlade so všetkými platnými zákonmi a neporušujete práva, vrátane práv duševného vlastníctva akýchkoľvek tretích strán.

V rozsahu prípustnom zákonom, informácie, produkty a služby poskytované prostredníctvom OdKomunity.sk sú poskytované “ako sú“ bez záruky akéhokoľvek druhu. OdKomunity.sk a jej dodávatelia sa zriekajú všetkých záruk týkajúcich sa stránky, akýchkoľvek produktov a služieb poskytovaných prostredníctvom OdKomunity.sk. Používanie OdKomunity.sk je výhradne na vlastné riziko.
V žiadnom prípade OdKomunity.sk alebo jej sponzori a partneri nenesú zodpovednosť za akékoľvek škody, či už priame, nepriame, všeobecné, špeciálne, kompenzačné, následné alebo vedľajšie, vyplývajúce z alebo týkajúce sa, správania kohokoľvek iného, vrátane vás, v súvislosti zo vzájomného pôsobenia medzi užívateľmi alebo použitím akéhokoľvek výrobku alebo služby predstavených na tejto stránke, či už online alebo osobne, vrátane a bez obmedzenia finančných strát, ublíženia na zdraví alebo smrti, emočného stresu alebo akýchkoľvek iných škôd vyplývajúcich z komunikácie, rokovaní, dohôd alebo ďalších rokovaní s ostatnými užívateľmi alebo inými osobami, na ktoré narazíte v súvislosti s užívaním OdKomunity.sk. Súhlasíte s tým, že prijmete primerané opatrenia vo všetkých interakciách s ostatnými užívateľmi, či už online alebo osobne.

OdKomunity.sk neposkytuje žiadne záruky za charakter, úverovú schopnosť, históriu prenájmov alebo ďalšie kvality akéhokoľvek užívateľa. OdKomunity.sk nie je a nemá žiadny záväzok sledovať alebo nezávisle overovať informácie alebo iné materiály dodané a sľúbené ktorýmkoľvek užívateľom, či sú alebo nie sú takéto informácie uverejnené na stránke. OdKomunity.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek náklady, výdavky, straty alebo poškodenia spôsobené ktorejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe vyplývajúce z alebo týkajúce sa akéhokoľvek výrobku alebo služby neposkytovanej priamo OdKomunity.sk vrátane ale nielen akejkoľvek užívateľskej veci alebo služby, ktorá je uverejnená na stránke.

Súhlasíte, že odškodnite OdKomunity.sk za akékoľvek straty, náklady, záväzky a náklady (vrátane primeraných nákladov na právne zastúpenie) vzniknuté alebo v súvislosti s (I) akýmkoľvek úmyselným poškodením OdKomunity.sk alebo porušením a poškodením práv kohokoľvek iného spôsobené vami alebo akýmkoľvek výrobkom alebo službou, ktorú poskytne cez OdKomunity.sk, (II) akýmkoľvek nepresným či nepravdivým užívateľským obsahom či inými informáciami sprístupnenými vami prostredníctvom OdKomunity.sk, (III) akýmkoľvek porušením týchto podmienok používania.

Buď vy sami alebo my môžeme kedykoľvek zrušiť vaše konto alebo členstvo, z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu. Vyhradzujeme si právo okamžite pozastaviť alebo ukončiť váš prístup k OdKomunity.sk, bez predchádzajúceho upozornenia, keď sme na základe nášho vlastného uváženia zistili, že došlo k porušeniu akejkoľvek podmienky týchto podmienok. V prípade, že váš prístup je pozastavený v dôsledku porušenia týchto podmienok, beriete na vedomie a súhlasíte, že akýkoľvek finančný dar, ktorý ste poskytli na prevádzku tejto služby sa nevracia. Pri každom zrušení vášho konta alebo členstva si vyhradzujeme právo o tom informovať ostatných užívateľov.

Činnosť OdKomunity.sk je financovaná prostredníctvom finančných darov od jednotlivých užívateľov. Súhlasíte a prehlasujete, že akýkoľvek vami zrealizovaný prevod finančných prostriedkov na náš bankový účet je finančným darom, ktorý dobrovoľne a bezodplatne poskytujete na financovanie činnosti OdKomunity.sk.

Táto dohoda musí byť chápaná a vykladaná v súlade so zákonmi Slovenskej Republiky. Súdy Slovenskej Republiky sú výhradným fórom pre riešenie reklamácií alebo sporov týkajúcich sa alebo vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo použitia OdKomunity.sk.

Tieto podmienky obsahujú úplnú dohodu medzi vami a OdKomunity.sk týkajúcu sa použitia OdKomunity.sk a akéhokoľvek produktu alebo služby, získanej v tejto súvislosti, ktorá nahrádza akékoľvek predchádzajúce dohody (vrátane, ale bez obmedzenia na akejkoľvek predchádzajúcej verzie tejto zmluvy). Ak nie je výslovne uvedené inak, požiadavky trvajú aj po zrušení vášho konta alebo členstva. Ak bude niektoré ustanovenie tejto dohody neplatné, zostávajúce časti tejto dohody sú aj naďalej v plnej platnosti a účinnosti.

 
Hosting zadarmo od WebSupport.sk
Vlastný virtuálny server od 5,65 €
od WebSupport.sk